Začala rekonstrukce vodního díla Baška

Aktualita

01.11.2023
Začala rekonstrukce vodního díla Baška

Po 60 letech bezproblémového provozu vodního díla Baška na potoce Baštice byla zahájena rekonstrukce bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny. Celkové náklady ve výši 120 mil. Kč bude hradit státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů bez dotačních prostředků. Stavební práce by měly být ukončeny v roce 2025.

V rámci rekonstrukce bude provedeno pravobřežní zavázání hráze, stabilizace abrazního břehu, nový železobetonový objekt s novou strojovnou spodních výpustí a ocelová lávka ke strojovně. V nejhlubším místě nádrže vznikne nový železobetonový objekt celkové délky cca 80 m, který nahradí stávající spodní výpust, jež bude v rámci stavby odstraněna. Většina nového sdruženého objektu bude trvale pod vodní hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě nádrže bude viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti. Z koruny hráze povede ke strojovně ocelová lávka. V podhrází bude sdružený objekt pokračovat portálem odpadní štoly a vývarem, který bude napojen na stávající odpadní koryto. Vývar je navržen tak, aby jej v budoucnu bylo možné přemostit a cyklostezku připravovanou obcí Baška převést do pravé části údolí.

„Rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na komfort bydlení v obci Baška. Významně je však omezena rekreace v letních měsících, vzhledem k nutnosti vypuštění celé nádrže v roce 2022. Děkuji všem za vstřícnost a pochopení,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Nánosy z nádrže byly odtěženy v roce 2013. Proto v rámci stavby nebude potřeba odtěžit nánosy, které jsou v nádrži nyní nevýznamné a nezhoršují povodňovou ochranu, což potvrdilo nové zaměření.

Přehrada Baška je provozována v rámci víceúčelové Vodohospodářské soustavy Povodí Odry a svým celkovým objemem nádrže cca 1,1 mil. m3 je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice.  V nejbližším časovém horizontu bude provedeno kácení a mýcení včetně budování staveništních komunikací i zařízení staveniště, “ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.  

Vodní dílo Baška má zemní hráz se středním těsněním z jílových spraší o celkové délce 963 m a maximální výšce 7,9 m. Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 – 1961 a uvedeno do provozu v  roce 1963 pro pokrytí případných nedostatků potřeby vody v průmyslu, situovaném níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Vzhledem k umístění přehrady v blízkosti obce Baška, je přehrada využívána i k volnočasovým aktivitám.