Zdroje vody musíme chránit před znečištěním nebo neoprávněným nakládáním

Aktualita

19.07.2022
Zdroje vody musíme chránit před znečištěním nebo neoprávněným nakládáním

Kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně a vodohospodáři z Povodí Odry jako správci těchto nádrží pečují o kvalitu vody, monitorují ji a kontrolují činnosti v těchto pásmech za účelem udržení a dosažení dobrého stavu vod, určených pro zásobení obyvatel pitnou vodou.

Je třeba si uvědomit, že díky našim předkům, kteří vybudovali vodní zdroje, současné údolní nádrže spolupracující ve vodohospodářské soustavě, má náš region zajištěnu vodu s vysokou mírou zabezpečenosti její dodávky blížící se 100% s velmi dobrou kvalitou.

„Apelujeme na dodržování pravidel v ochranných pásmech v okolí zdrojů pitné vody, Šance, Morávka a Kružberk, kde není povolen vstup pro veřejnost mimo oprávněné osoby, rekreace včetně koupání a rybaření,“ upozornil generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Vodní nádrž Slezská Harta, která je nádrží s vodárenským využitím a prakticky plní funkci předzdrže Kružberka, je v režimu ochranného pásma II. stupně, kde se zejména zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanování, táboření a bivakování mimo místa k tomu určená, rozdělávání ohňů, plavba plavidel se spalovacím motorem po zátopě vodního díla, ukládání odpadů a umísťování staveb včetně mobilních obytných zařízení a omezuje se pobyt „u vody – v ochranném pásmu“ jen na denní dobu lovu.  

„Je až zarážející chování některých návštěvníků na pozemcích kolem zátopy prakticky všech vodních nádrží. Není dodržován zákaz vjíždění motorovými vozidly k hladině, zákaz stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů získáváním dříví do ohnišť, zákaz ukládání odpadů až po koupání v rezervoáru na pitnou vodu,“ uvedl vedoucí provozního odboru Povodí Odry Tomáš Skokan.

 

Území povodí Odry je přirozeně chudé na podzemní zdroje vody a z 85 % se surová voda pro výrobu vody pitné získává z povrchových zdrojů, z vodárenských nádrží Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Vodárenská nádrž Kružberk spolu s úpravnou vody v Podhradí je nejvýznamnějším zdrojem vody pro obyvatele Moravskoslezského kraje a spolu s dalšími jmenovanými nádržemi zajišťuje zásobení vodou více jak 1 milionu obyvatel. Pro výrobu pitné vody jsou důležité faktory jak její dostatečné množství, tak její kvalita a s ní spojená preventivní ochrana před jejím možným znečištěním a znehodnocením.

Važme si vodního blahobytu, který nám vodárenské nádrže poskytují, a dodržujme zavedená pravidla. Veřejný zájem na ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti těchto vodních zdrojů je v tomto případě nadřazen nad individuálními potřebami a krátkodobými volnočasovými aktivitami.