Agenda compliance incidentů, whistleblowing a protikorupčních oznámení

 • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
  • adresní a identifikační údaje oznamovatelů uvedené v přijatých oznámeních (jedná se zejména o jméno, příjmení, akademický titul, adresa trvalého bydliště, datum narození, e-mailová adresa);
  • další údaje (včetně údajů třetích osob) získané v průběhu řešení oznámení, např. údaje o osobách podezřelých z korupčního jednání, přičemž tyto údaje mohou zahrnovat i:
   • zvláštní kategorii osobních údajů či
   • osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
 • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování jsou (i) splnění právní povinnosti správce, (ii) oprávněný zájem správce, a to konkr. zájem na předcházení riziku trestní odpovědnosti správce, dodržování právních předpisů i interních norem správce zaměstnanci a osobami v obdobném postavení, prošetření a postihu závadných jednání, jakož i uplatnění a ochrana práv správce v soudním/správním či jiném řízení; účelem zpracování je vyřizování a prošetření přijatých oznámení o možném porušení práva/neetickém jednání a pořizování a vedení záznamů o oznámeních, archivace záznamů a podkladů, vedení evidence následných opatřeních a archivace souhrnné zprávy o řešení incidentů/případů.
 • Doba uložení – osobní údaje uchovává správce po dobu dle Spisového řádu nejdéle po dobu 5 let od vyřízení oznámení.