Informace zveřejňované o povinném subjektu

Základní informace

1. Název podniku
Povodí Odry, státní podnik

2. Důvod a způsob založení
Povodí Odry, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Odry, a. s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství. Povodí Odry, státní podnik, je správce významných a určených drobných vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

3. Organizační struktura a informace o podniku
viz organizační členění

4. Kontaktní spojení
viz kontakty a obchodní údaje

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Varenská 3101/49
701 26 Ostrava, Moravská Ostrava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Správa státního podniku
Varenská 3101/49
701 26 Ostrava, Moravská Ostrava

závod 1 - Opava
Kolofíkovo nábřeží 54
747 05 Opava 5

závod 2 - Frýdek-Místek
Horymírova 2347
738 01 Frýdek-Místek

4.3 Úřední hodiny
Správa státního podniku
podatelna: v pracovní dny: 6:00-11:00, 11:30-14:00
pokladna: v pracovní dny: 8:00-10:00, 12:30-13:30

závod 1 - Opava
podatelna, vrátnice: v pracovní dny: 6:00-14:00
pokladna: v pracovní dny: 6:00-10:00, 11:00-13:30

závod 2 - Frýdek-Místek
podatelna: v pracovní dny: 7:00-13:00
pokladna: v pracovní dny: 8:30-10:30, 11:00-13:30

4.4 Telefonní čísla
Správa státního podniku
tel. ústředna: 596 657 111
provolba: 596 657 xxx

závod 1 - Opava
tel. ústředna: 596 657 511
provolba: 596 657 5xx

závod 2 - Frýdek-Místek
tel. ústředna: 558 442 911
provolba: 558 442 9xx

Nepřetržitá služba pro případ hlášení havárií
VH dispečink: 596 612 222 - monitorovaný hovor
VH dispečink: 596 657 237

4.5 číslo faxu
596 612 666

4.6 Adresa internetové stránky
www.pod.cz

4.7 Adresa e-podatelny
info@pod.cz

4.8 Další elektronické adresy
dispecer@pod.cz

5. Případné platby můžete poukázat
Bankovní účet: 97104761/0100

6.
70890021

7. DIČ
CZ70890021

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
podnikový protikorupční a compliance program
ochrana osobních údajů

8.2 Rozpočet
výroční zprávy

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace lze podat na těchto místech:
  • písemně na podatelnu státního podniku v jeho sídle
  • do datové schránky
  • elektronicky na adresu info@pod.cz
Žadatel v žádosti uvede své jméno (název), adresu bydliště (sídla) a adresu pro doručování, liší-li se od adresy bydliště, datum narození (IČO), telefonické a e-mailové spojení, a případně preferovaný způsob předání informace.
Povodí Odry, státní podnik, posoudí obsah každé podané žádosti a:
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Povodí Odry, státní podnik, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 pracovních dnů žadateli,
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní. Pokud se žádost týká velkého objemu informací, je Povodí Odry, státní podnik, oprávněn náklady spojené s jejich vyhledáním, pořízením kopií apod. požadovat. V tomto případě Povodí Odry, státní podnik, oznámí žadateli výši požadované úhrady a žadatel písemně potvrdí souhlas s úhradou nákladů spojených s poskytováním informací,
  4. pokud Povodí Odry, státní podnik, žádosti o informaci, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom písemné rozhodnutí.
10. Příjem stížností a dalších podání
Žádosti, podněty a stížnosti se podávají písemně poštou na podatelnu státního podniku v jeho sídle, do datové schránky nebo emailem.
  • Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
  • info@pod.cz
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, 11000 Praha 1.

12. Formuláře
Pro podání žádosti o poskytnutí informace nejsou předepsány žádné závazné formuláře
Další formuláře: viz popisy postupů - návody pro řešení životních situací

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
viz popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících platných právních předpisů
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.2 Vydané právní předpisy
Povodí Odry, státní podnik nevydává žádné právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
V souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Povodí Odry, státní podnik oprávněno žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povodí Odry, státní podnik, může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Povodí Odry, státní podnik neužívá žádné vzory licenčních smluv dle §14a zákonaa 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence
V současné době nejsou státním podnikem Povodí Odry poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprávy

Poskytnuté informace