Informace zveřejňované o povinném subjektu

Základní informace

 1. Název podniku
  Povodí Odry, státní podnik
 2. Důvod a způsob založení
  Povodí Odry, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Odry, a. s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství. Povodí Odry, státní podnik, je správce významných a určených drobných vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

  Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství České republiky, jakožto i nadřízeným orgánem.
 3. Organizační struktura a informace o podniku
  viz organizační členění
 4. Kontaktní spojení
  viz kontakty a obchodní údaje
  1. Kontaktní poštovní adresa
   Varenská 3101/49
   701 26 Ostrava, Moravská Ostrava
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Správa státního podniku
   Varenská 3101/49
   701 26 Ostrava, Moravská Ostrava

   závod 1 - Opava
   Kolofíkovo nábřeží 54
   747 05 Opava 5

   závod 2 - Frýdek-Místek
   Horymírova 3853
   738 01 Frýdek-Místek
  3. Úřední hodiny
   Správa státního podniku
   podatelna: v pracovní dny: 6:00-11:00, 11:30-14:00
   pokladna: v pracovní dny: 8:00-10:00, 12:30-13:30

   závod 1 - Opava
   podatelna, vrátnice: v pracovní dny: 6:00-14:00
   pokladna: v pracovní dny: 6:00-10:00, 11:00-13:30

   závod 2 - Frýdek-Místek
   podatelna: v pracovní dny: 7:00-13:00
   pokladna: v pracovní dny: 8:30-10:30, 11:00-13:30
  4. Telefonní čísla
   Správa státního podniku
   tel. ústředna: 596 657 111
   provolba: 596 657 xxx

   závod 1 - Opava
   tel. ústředna: 596 657 511
   provolba: 596 657 5xx

   závod 2 - Frýdek-Místek
   tel. ústředna: 596 657 411
   provolba: 596 657 4xx

   Nepřetržitá služba pro případ hlášení havárií
   VH dispečink: 596 612 222 - monitorovaný hovor
   VH dispečink: 596 657 237
  5. Adresa internetových stránek
   www.pod.cz
  6. Adresa podatelny
   Podle místa působnosti lze volit mezi těmito adresami podatelen:

   Správa státního podniku
   Varenská 3101/49
   701 26 Ostrava, Moravská Ostrava

   závod 1 - Opava
   Kolofíkovo nábřeží 54
   747 05 Opava 5

   závod 2 - Frýdek-Místek
   Horymírova 3853
   738 01 Frýdek-Místek
  7. Elektronická adresa podatelny
   info@pod.cz

   Další elektronické adresy
   dispecer@pod.cz
  8. Datová schránka
   wwit8gq
 5. Případné platby můžete poukázat
  Bankovní účet: 97104761/0100

  Úhrady do částky 200.000,- Kč. lze provést i v hotovosti na pokladně.
 6. IČO
  70890021
 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  CZ70890021
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
   podnikový protikorupční a compliance program
   ochrana osobních údajů
  2. Rozpočet
   výroční zprávy
 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace lze podat na těchto místech:
  • písemně na podatelnu státního podniku v jeho sídle
  • do datové schránky
  • elektronicky na adresu info@pod.cz
  Žadatel v žádosti uvede své jméno (název), adresu bydliště (sídla) a adresu pro doručování, liší-li se od adresy bydliště, datum narození (IČO), telefonické a e-mailové spojení, a případně preferovaný způsob předání informace.

  Povodí Odry, státní podnik, posoudí obsah každé podané žádosti a:
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Povodí Odry, státní podnik, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 pracovních dnů žadateli,
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní. Pokud se žádost týká velkého objemu informací, je Povodí Odry, státní podnik, oprávněn náklady spojené s jejich vyhledáním, pořízením kopií apod. požadovat. V tomto případě Povodí Odry, státní podnik, oznámí žadateli výši požadované úhrady a žadatel písemně potvrdí souhlas s úhradou nákladů spojených s poskytováním informací,
  4. pokud Povodí Odry, státní podnik, žádosti o informaci, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom písemné rozhodnutí.
 10. Příjem podání a podnětů
  Žádosti, podněty a stížnosti se podávají písemně poštou na podatelnu státního podniku v jeho sídle, do datové schránky nebo emailem.
  • Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
  • info@pod.cz
 11. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
   Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících platných právních předpisů
   Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Vydané právní předpisy
   Povodí Odry, státní podnik nevydává žádné právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   V souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Povodí Odry, státní podnik oprávněno žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povodí Odry, státní podnik, může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.
 13. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
   Povodí Odry, státní podnik neužívá žádné vzory licenčních smluv dle §14a zákonaa 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Výhradní licence
   V současné době nejsou státním podnikem Povodí Odry poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace