Protikorupční a Compliance program a Whistleblowing

Podnikový protikorupční program, Etický kodex a Podnikový compliance program A WHISTLEBLOWING

Podnikový protikorupční program

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován usnesením vlády ČR č. 769, byl aktualizován také Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství, a to ke dni 30.6.2020. Tento program stanovuje základní principy protikorupční politiky Povodí Odry, státního podniku.

Státní podnik Povodí Odry uveřejnil svůj podnikový protikorupční program v tomto dokumentu.

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Odry se nachází v tomto dokumentu.

Podnikový compliance program a whistleblowing

Podnikový compliance program státního podniku Povodí Odry představuje souhrn opatření obsažený ve vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech státního podniku a v činnosti zaměstnanců, který je zaměřen k předcházení jakékoli protiprávní činnosti zaměstnanců. Zahrnuje opatření existující ve stávajících vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech, ale i nová opatření.

Účelem Podnikového compliance programu je identifikace a předcházení rizik spojených s činností státního podniku a především zavedení účinného celistvého interního systému, který ve státním podniku posílí soulad činností a procesů jak s obecně závaznými předpisy, tak i vnitřními předpisy, zejména Etickým kodexem a Podnikovým protikorupčním programem.

Státní podnik Povodí Odry uveřejňuje svůj Podnikový compliance program v tomto dokumentu.

Systém pro oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání a whistleblowing

Hlášení protiprávního a korupčního jednání

K zajištění úspěšné realizace Compliance programu a Whistleblowing a omezení možnosti vzniku trestní odpovědnosti státního podniku Povodí Odry se zavádí vnitřní oznamovací systém určený k ohlašování protiprávního a korupčního jednání. Žádný zaměstnanec státního podniku Povodí Odry nebude vystaven odplatě nebo postihu za nahlášení podezření na protiprávní jednání, a to ani v případě, že se ukáže, že podezření je bezpředmětné.

Při ohlašování protiprávního a korupčního jednání jsou rozlišována oznámení o Compliance incidentu a oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (viz níže části A. a B.).

A. OZNÁMENÍ, KTERÉ NESPADÁ POD ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ („OZNÁMENÍ COMPLIANCE INCIDENTU“)

Co se oznamuje:

Podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry.

Kdo může oznamovat:

Každý zaměstnanec, ať už stávající či bývalý, osoba vykonávající funkci člena orgánu ve státním podniku Povodí Odry, stážista, dobrovolník, jakýkoli externí subjekt (tj. dodavatel, smluvní partner, poradce a jiná osoba vystupující jménem státního podniku nebo poskytující státnímu podniku služby nebo zboží).

Jak oznamovat Compliance incident:

Prostřednictvím interního informačního systému zřízeného státním podnikem Povodí Odry, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací a ochranu oznamovatele. Oznámení porušení nebo hrozícího porušení lze učinit písemně nebo ústně (po dohodě s Compliance Officerem též v rámci osobního setkání), anonymně nebo neanonymně.

Compliance Officerem příslušným pro přijímání oznámení a opatření v návaznosti na oznámení je Ing. Kateřina Kubicová, telefonní linka 596 657 243, a zástupce Compliance Officera, kterým je Bc. Šárka Vlčková, telefonní linka 596 657 221.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry v elektronické podobě byly zřízeny adresy elektronické pošty compliance@pod.cz a korupce@pod.cz. Přístup do těchto e-mailových schránek má pouze Compliance Officer a jeho zástupce.

Podání lze učinit rovněž osobně či písemným podáním adresovaným k rukám Compliance Officera (či jeho zástupce) na Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava.

Zaměstnanec může podezření na protiprávní jednání ohlásit rovněž vedoucímu zaměstnanci, který oznámení bezodkladně postoupí Compliance Officerovi, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele.

Jak bude s oznámením naloženo:

Compliance Officer oznámení vyřídí způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto dokumentu.

B. OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Státní podnik Povodí Odry garantuje ochranu oznamovatelů ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), kteří oznamují protiprávní jednání které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může oznamovat:

Oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů jsou přijímána výlučně od následujících osob:

 1. zaměstnance zařazeného ve státním podniku Povodí Odry nebo
 2. osoby vykonávající ve státním podniku Povodí Odry dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Podá-li oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů jiná osoba, než uvedená v bodech a. a b. výše, posoudí a vyřídí Compliance Officer takové oznámení jako oznámení Compliance incidentu. Oznamovateli v takovém případě nenáleží ochrana dle Zákona o ochraně oznamovatelů.

Co musí oznámení obsahovat:

Oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Compliance Officerovi známa.

Jak oznamovat protiprávní jednání dle Zákona o ochraně oznamovatelů:

Prostřednictvím interního informačního systému zřízeného státním podnikem Povodí Odry, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací a ochranu oznamovatele. Oznámení lze učinit písemně nebo ústně (po dohodě s Compliance Officerem též v rámci osobního setkání), vždy pouze neanonymně.

Compliance Officerem příslušným pro přijímání oznámení a opatření v návaznosti na oznámení je Ing. Kateřina Kubicová, telefonní linka 596 657 243, a zástupce Compliance Officera, kterým je Bc. Šárka Vlčková, telefonní linka 596 657 221.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry v elektronické podobě byly zřízeny adresy elektronické pošty compliance@pod.cz a korupce@pod.cz. Přístup do těchto e-mailových schránek má pouze Compliance Officer a jeho zástupce.

Podání lze učinit rovněž osobně či písemným podáním adresovaným k rukám Compliance Officera (či jeho zástupce) na Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava.

Oznámeními, ze kterých nebude Compliance Officerovi zřejmá totožnost oznamovatele, se Compliance Officer nebude zabývat v režimu Zákona o ochraně oznamovatelů a bude s ním naloženo jako s ohlášením Compliance incidentu.

Pro oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů může oznamovatel využít rovněž externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupný na https://oznamovatel.justice.cz/.

Jak bude s oznámením naloženo:

Compliance Officer oznámení vyřídí způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto dokumentu.

Přehled nákladů na poradenské a právní služby

Generální ředitel ani odborní ředitelé či ředitelé závodů nemají žádné konzultanty nebo poradce a nemají tedy uzavřeny ani žádné smlouvy tohoto typu.

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří: