Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Kdo je správcem osobních údajů?

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Definice pojmů

Jaké OÚ jsou zpracovávány? Na jakém právním základě? Po jakou dobu?

V této agendě zpracovává Povodí osobní údaje v rámci vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfoZ“). Více

Povodí se při své činnosti setkává rovněž se stížnostmi týkajícími různých oblastí provozu správce, přičemž pro vyřízení stížností je nezbytné zpracovávat osobní údaje. Více

Tato agenda se týká uchazečů o práci v Povodí, jejichž osobní údaje musejí být ze strany správce zpracovávány pro účely vypisovaných výběrových řízení na volná pracovní místa a obsazení těchto míst. Více

Povodí provozuje několik kamerových systémů, a to zejména na vodních dílech, kde kamery monitorují především stav vodní hladiny. Z kamer se pořizuje pouze obrazový záznam. Prostor monitorovaný kamerami je vždy označen informačními cedulemi s piktogramem kamery. Více

Při telefonním spojení s dispečinkem Povodí je pořizován zvukový záznam hovoru. O této skutečnosti je volající informován na začátku hovoru. Více

Povodí patří mezi veřejnoprávní původce, jimž je zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uložena povinnost vést spisovou službu. Více

Povodí je jako zadavatel povinno postupovat při uzavírání úplatných smluv s dodavateli dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“). V rámci zadávacího řízení dochází ke zpracování osobních údajů. Více

Pro jednání o uzavření smluvního vztahu, jakož i pro samotné uzavření smlouvy a její následnou realizaci je nezbytné zpracovávat osobní údaje (odpovědných osob) smluvního partnera. Více

V této agendě uzavírá Povodí s třetími osobami – vlastníky nemovitostí či zájemci o získání práv k nemovitostem ve vlastnictví Povodí – smlouvy týkající se nemovitých věcí. Více

V této agendě jsou zpracovány osobní údaje odběratelů povrchových a podzemních vod, ke kterým je Povodí jakožto správce vodního toku povinen dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Více

V případě, že Povodí pořádá sportovně-společenské akce, je pro zajištění těchto akcí a případných doprovodných služeb (např. ubytování a stravování) nutné zpracovávat osobní údaje účastníků akcí. Více

V rámci této agendy jsou zpracovány osobní údaje účastníků akcí ve školícím a rekreačním středisku Vernířovice za účelem odvedení poplatku z pobytu, a to dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Více

Povodí pravidelně vydává podniková periodika, v nichž zaměstnance i veřejnosti informuje o své činnost a vnitropodnikovém dění. V této souvislosti jsou rovněž zpracovávány osobní údaje. Více

Ke zpracování osobních údajů dochází i v rámci webových stránek Povodí. Více

Povodí umožňuje třetím osobám i zaměstnancům upozorňovat na neetické nebo nezákonné jednání v rámci činnosti státního podniku, případně jednání porušující právo EU, a oznamovat podezření na protikorupční jednání. Přijatá oznámení Povodí prošetří a vyřídí. Více

Povodí nabízí široké veřejnosti služby svých laboratoří. Jejich činnost je zaměřena hlavně na rozbory vod (povrchových, podzemních, pitných, odpadních, vod ke  koupání, aj.), analýzy sedimentů, plavenin, zemin, analýzy kalů a odpadů včetně vodných výluhů, odběry vzorků, měření průtoků hodnocení naměřených dat. Více

Komu může správce osobní údaje poskytnout?

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?