Agenda provozu kamerových systémů a fotopastí

 • Zpracovávané osobní údaje - na vodních dílech a pracovištích správce jsou provozovány kamerové systémy (Rybné hospodářství Petrův Rybník, Vodní dílo Kružberk a rybné hospodářství Kružberk, Vodní dílo Žermanice a rybné hospodářství Žermanice, Vodní dílo Morávka a rybné hospodářství Morávka, Správa státního podniku, Vodní dílo Šance, Vodní dílo Slezská Harta, Vodní dílo Těrlicko, Vodní dílo Olešná, Vodní dílo Vyšní Lhoty, Vodohospodářský provoz Skotnice, středisko Suchdol nad Odrou a Vodohospodářský provoz Ostrava, pracoviště Kunčičky, Držkovice - online kamera), kdy prostřednictvím kamerového záznamu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
  • popisné údaje (obrazový záznam) osob pohybujících se v monitorovaných prostorách/objektech (zejm. vlastních zaměstnanců správce, účastníků exkurzí pořádaných správcem, popř. i zákazníků při nákupu ryb, osob vykonávající rybolov na vodních dílech);
 • Právní základ a účel zpracování:
  1. u kamer na vodních dílech Povodí je právním titulem zpracování osobních údajů plnění úkolů ve veřejném zájmu (dle zák. 254/2001 Sb., vodní zákon) a ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany (zejm. ochrana majetku, sledování vodních poměrů na vodních dílech, udržovaní vodního díla v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů); účelem je zajištění protipovodňové ochrany na vodních dílech a ochrana majetku správce, ochrana života a zdraví, dokumentace bezpečnostních incidentů;
  2. u kamer na rybných hospodářstvích je právním titulem ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany (ochrana majetku, života a zdraví zaměstnanců a třetích osob) a účelem zpracování ochrana majetku správce, ochrana života a zdraví, dokumentace bezpečnostních incidentů, kontrola plnění povinností dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství;
  3. u ostatních kamerových systémů je právním titulem zpracování osobních údajů ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany (ochrana majetku, života a zdraví zaměstnanců a třetích osob) a účelem zpracování ochrana majetku správce, ochrana života a zdraví, dokumentace bezpečnostních incidentů;
  4. u fotopastí je právním titulem zpracování osobních údajů ochrana oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (ochrana majetku, života a zdraví zaměstnanců a třetích osob) a účelem zpracování ochrana majetku správce, ochrana života a zdraví, dokumentace bezpečnostních incidentů.
 • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci provozu kamerových systémů uchovává správce v případě vodních děl a správy státního podniku nejdéle po dobu 14 dnů od pořízení záznamu, v ostatních případech nejdéle 10 dní, online přenos se neukládá.
 • Mapka