Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, Vám náleží práva uvedená níže. Některá práva se týkají pouze zpracování osobních údajů na základě určitého právního titulu, například:

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu správce či třetí strany nebo nezbytném pro splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu;
 • právo na přenositelnost lze uplatnit jen u zpracování založeného na Vašem souhlasu anebo na plnění smlouvy;
 • právo odvolat souhlas lze uplatnit jen tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu.

Vaše práva vyplývající ze zpracování osobních údajů mohou být uplatněna vůči správci na základě žádosti, kterou lze učinit:

 • písemně na adrese sídla společnosti: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
 • elektronicky na e-mailové adrese: e.radova@radapartner.cz

Pro účely identifikace žadatele je potřeba v žádosti uvést alespoň jméno, příjmení a email (či jiný kontakt). Povodí je oprávněno – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit vhodným způsobem Vaši totožnost.

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 • Právo na informace a přístup k osobním údajům

Máte právo požádat správce o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a máte právo na přístup k těmto údajům a poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Obsahem informace bude sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritériích použitých ke stanovení této doby, (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů, (v) existenci práva požadovat od správce opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, případně právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 • Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů, jež se Vás týkají, pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Zejména jsou-li údaje nepřesné či neúplné, můžete požádat o provedení opravy nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Pokud (i) máte za to, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, (ii) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, či (iv) nastanou-li jiné případy uvedené v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů, máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal (tzv. „právo být zapomenut“).

 • Právo na omezení zpracování

V určitých případech máte právo na omezení zpracování osobních údajů, zejm. pokud popíráte přesnost osobních údajů (na dobu potřebnou k ověření přesnosti) či v případě, kdy správce osobní údaje nepotřebuje, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů se týká pouze případů, kdy jste správci osobní údaje poskytli (i) na základě smlouvy nebo souhlasu se zpracováním, a (ii) osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

Při uplatnění práva na přenositelnost předá správce osobní údaje subjektu údajů či jím určenému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo odvolat v případě, kdy je zpracování založeno na Vašem souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku

Je-li zpracování osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování.

 

V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny povinnosti stanovené právními předpisy při zpracování osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz).