Definice pojmů

  • Osobními údaji se dle Nařízení rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě podléhající ochraně. Přehled toho, jaké osobní údaje jsou správcem zpracovávány, naleznete u jednotlivých agend.
  • Zvláštní kategorií osobních údajů se rozumí osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, jakož i genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
  • Osobními údaji týkajícími se rozsudků v trestních věcech a trestných činů (dále jen „údaje o rozsudcích v trestních věcech“) se rozumí osobní údaje, které lze zpracovávat pouze pod dozorem orgánu veřejné moci nebo na základě oprávnění podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů.
  • Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (jako např. shromáždění, uložení, pozměnění, omezení, výmaz nebo zničení).
  • Subjektem údajů se rozumí kterákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Osobní údaj identifikuje přímo či nepřímo subjekt údajů.
  • Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
  • Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.