Agenda veřejných zakázek

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • identifikační údaje účastníků zadávacího řízení veřejných zakázek a jejich zaměstnanců, popř. jiných osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace, potenciálních dodavatelů a jejich zaměstnanců/statutárních orgánů/skutečných majitelů, poddodavatelů a jejich zaměstnanců/statutárních orgánů, popř. třetích osob (např. odborníků přizvaných k hodnocení nabídek), a to zejm. jméno a příjmení, adresa, IČO, emailová adresa, telefonní spojení, IDDS;
    • popisné údaje sdělené účastníkem či získané během zadávacího řízení;
    • údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů v případě, že daná osoba má záznam v trestním rejstříku (výpis z evidence Rejstříku trestů).
  • Právní základ a účel zpracování - právním titulem je (i) plnění právních povinností správce (zejm. dle ZoZVZ), (ii) plnění smlouvy (resp. plnění smlouvy s vítězem zadávacího řízení), popř. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, a (iii) oprávněný zájem správce (ochrana, uplatnění a vymáhání právních nároků), účelem je realizace veřejných zakázek dle ZoZVZ, uzavírání úplatných dodavatelských smluv, zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele a v registru smluv, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci zadávání veřejných zakázek uchovává Povodí dle Spisového řádu po dobu 5 let, pokud se jedná o osobní údaje získané v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, nebo 10 let, pokud se jedná o zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.