Agenda stížností

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou v souvislosti s podáním stížností zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • adresní a identifikační údaje stěžovatelů (zejm. jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a popisné údaje stěžovatelů (např. předmět stížnosti) uvedené v podaných stížnostech
    • adresní a identifikační údaje zaměstnanců (zejm. jméno, příjmení, akademický titul), popisné údaje zaměstnanců (zejm. pracovní pozice/funkce u správce);
    • údaje třetích osob sdělené žadatelem či získané v rámci vyřizování žádosti;
  • Právní základ a účel zpracování právním titulem zpracování je souhlas stěžovatele (žádost o vyřízení stížnosti) a oprávněný zájem správce a subjektu údajů na vyřízení stížnosti a na ochraně práv a právem chráněných zájmů správce a subjektů údajů v případném občanském soudním řízení, správním řízení či trestním řízení; účelem je evidence a vyřizování stížností.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci agendy stížností uchovává správce po dobu řešení dané stížnosti (většinou po dobu 30 dní od registrace stížností), nejdéle však dle Spisového řádu po dobu 5 let.