Agenda obchodně – kontraktační

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • adresní a identifikační údaje smluvních partnerů (zejména jméno, příjmení, akademický titul; adresa trvalého bydliště, sídlo; datum narození; email; telefonní číslo; IČO; DIČ);
    • popisné údaje smluvních partnerů (zejména čísla vedených účtů u bankovních ústavů);
    • údaje o zaměstnancích/statutárních orgánech jednajících/zastupujících smluvního partnera či jednající ve věcech smluvních/technických (zejména jméno, příjmení; akademický titul; pozice/funkce; email; telefonní číslo).
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem je (i) splnění právní povinnosti, (ii) plnění smlouvy, příp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a (iii) oprávněné zájmy správce (ochrana, uplatnění a vymáhání právních nároků); účelem je zejm. smluvní zajištění předmětu činnosti správce, povinné zveřejnění smluv v registru smluv, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci činnosti obchodně – kontraktační uchovává Povodí dle Spisového řádu po dobu 5 nebo 10 let od ukončení platnosti dokumentu dle typu smlouvy.