Komu může správce osobní údaje poskytnout?

Zpracováním osobních údajů může správce pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, případně je může předat jiným oprávněným příjemcům. V případě Povodí se jedná o následující příjemce/kategorie příjemců osobních údajů:

 • instituce provádějící archivní činnost – správce je veřejnoprávním původcem, který je povinen zpřístupnit dokumenty a umožnit výběr archiválií příslušnému archivu;
 • povodňové orgány či další účastníci ochrany před povodněmi, jimž mohou být v rámci protipovodňových opatření zpřístupněny osobní údaje pořízené kamerovým systémem či záznamem hovoru na vodohospodářský dispečink;
 • Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí jako správce integrovaného registru znečišťování a případně další subjekty určené zákonem či na základě zákona, které mají přístup k údajům z Evidence uživatelů vod;
 • společnost poskytující servis kamerových systémů – správce provozuje kamerové systémy zejm. na vodních dílech, přičemž pro údržbu a servis kamer využívá externí společnost, která kontroluje funkčnost kamerového systému a záznamu;
 • poskytovatel komunikačních služeb (komunikační konzola dispečinku);
 • poskytovatel bezpečnostních služeb ostrahy objektů zajišťující zabezpečení objektů správce zejm. prostřednictvím kamerových systému s napojením na tísňovou linku;
 • společnost zajišťující třídění a likvidaci odpadu, tj. zpracovatel, který na základě pokynů správce zajišťuje bezpečnou likvidaci nosičů dat;
 • poskytovatelé informačních systémů, které Povodí při své činnosti používá (např. systém evidence uživatelů vod, spisová služba);
 • subjekty podílející se na přípravě, realizaci a vyhodnocení veřejných zakázek – správce jako zadavatel dle ZoZVZ pověřuje smluvně výkonem práv a povinností v rámci realizace veřejných zakázek a všech druhů zadávacích řízení podle ZoZVZ třetí subjekty – administrátory veřejných zakázek, kteří mají rovněž přístup k osobním údajům dodavatelů;
 • poskytovatelé právních, auditních a daňový služeb v rámci poskytování svých služeb správci;
 • Ministerstvo zemědělství jako zřizovatel správce může mít přístup k některým osobním údajům (např. u veřejných zakázek spravuje profil správce jako zadavatele);
 • Ministerstvo vnitra jako správce a provozovatel Informačního systému registru smluv – správce je veřejnoprávním subjektem, na kterého při splnění dalších podmínek dopadá povinnost publikace uzavřených smluv v registru smluv;
 • Český úřad zeměměřičský a katastrální jako ústřední správní úřad zeměměřičství a katastru nemovitostí České republiky, a to v souvislosti s vedením katastru nemovitostí jako veřejného registru;
 • Česká inspekce životního prostředí, vodoprávní úřady, případně další správní úřady, kterým je správce povinen předávat osobní údaje na základě vodního zákona (monitorovaný hovor);
 • Poskytovatelé ubytování a daná obec v rámci agendy pořádání sportovně-společenských akcí a poplatků z pobytu, kdy jsou údaje o ubytovaných předávány ubytovatelům, případně obci.

 Osobní údaje mohou být dále správcem zpřístupněny v souvislosti s oprávněným výkonem práva správce v souladu s výše uvedenými účely zpracování osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, soudy, orgány státní správy).