Poskytnuté informace v roce 2019

Žádost:

 1. Jakým způsobem je zajišťováno střežení objektů ve Vaší gesci, bezpečnost v nich a převoz hotovosti (SBS)? Prosím na tuto otázku odpovězte výběrem z následujících alternativ:
  1. externím dodavatelem (cizími kapacitami)
  2. vlastními zaměstnanci (vlastními kapacitami)
  3. strážení objektů a bezpečnosti v nich není zajišťováno
 2. V případě, že odpověď na otázku 1. výše je alternativa a) externím dodavatelem (cizími kapacitami), žádám Vás o poskytnutí smlouvy (případně smluv) uzavřené s externím dodavatelem (případně více dodavateli), které předmětem je (okrem jiného) i poskytování služeb stražení Vašich objektů a bezpečnosti v nich v období od 1.1.2017 do 4.2.2019, včetně kopií všech uhrazených faktur externímu dodavateli za výkon předmětné činnosti na základě smlouvy resp. smluv za období od 1.1.2017 až do 4.2.2019.
 3. V případě, že odpověď na otázku 1. výše je alternativa b) vlastními zaměstnanci (vlastními kapacitami), žádám Vás o poskytnutí informace o výši sumy celkových ročních nákladu na dané činnosti za období od 1.1.2017 až do 1.1.2019 (tj. separátně za kalendářní rok 2017 a kalendářní rok 2018).

Informace:

Ad1)  Alternativy a) a b)

Ad2)  Smlouvy uzavřené s externími dodavateli jsou zveřejněny v Registru smluv a úhrady za sjednané služby probíhají v souladu s platebními podmínkami uvedenými v jednotlivých smlouvách.

Ad3)  Informací o výši sumy celkových ročních nákladů na dané činnosti vykonávanými vlastními zaměstnanci nedisponujeme.

Poskytnuto: 20.2.2019


Žádost:

 1. Kdo, kdy a s jakým výsledkem provedl biologický průzkum Žermanického přivaděče?
 2. Kdo, kdy, koho, na které druhy a s jakým výsledkem žádal o výjimku ze zákona na chráněnou biotu?
 3. Má Povodí Odry zpracovaný hydrogeologický průzkum aktuálního stavu průsaku vody z koryta přivaděče?
 4. Jak dlouhý úsek přivaděče se bude opravovat, v jakých etapách a datech, jak bude zajištěn průtok vody a jeho množství?

Informace:

Ad 1)  Biologický průzkum je součástí projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a bylo provedeno v květnu roku 2014 se závěrem cit.: "Nedojde k významnému ovlivnění místních populací zvláště chráněných druhů".

Ad 2)  Rozhodnutí o výjimkách je k dispozici na Profilu zadavatele (E-ZAK MZe).

Ad 3)  Nemá

Ad 4)  Bude se opravovat úsek 0,000 – 3,633 km, a to ve dvou etapách. Veškeré informace o 1. etapě jsou rovněž k dispozici na Profilu zadavatele (E-ZAK MZe). Termín realizace 2. etapy zatím není stanoven. V rámci stavby Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, Koryto v km 0,000 – 3,633 není řešeno zajištění průtoku vody v jezírkách.

Poskytnuto: 4.3.2019


Žádost:

 1. Žádáme o zaslání kopie znaleckého posudku č. PO/Vra-002/2017.

Informace:

Požadované informace byly poskytnuty.

Poskytnuto: 26.4.2019


Žádost:

 1. Žádám o zaslání kopie dokladů ohledně zadavatele (zadání) HOZ IDVT 10218440 do seznamu CEVT.

Informace:

Požadovné doklady státní podnik nemá k dispozici.

Odpovězeno: 7.5.2019


Žádost:

 1. Celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
 2. Celkové regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vymohl od svých úředníků.Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.
 3. Celkovou výši pokut a obdobných sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
 4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.

Informace:

Požadované doklady byly poskytnuty v této tabulce.

Poskytnuto:: 21.5.2019