Poskytnuté informace v roce 2021

Žádost:

Vyplácel či vyplácí státní podnik Povodí Odry jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu:

 • název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
 • výše plnění veřejné zakázky,
 • datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.

Informace:

Státní podnik Povodí Odry hradil pouze společnosti MAFRA, a.s., a to následovně:

 • v roce 2018: 89 010,- Kč bez DPH – inzerce
 • v roce 2018: 4 178,18 Kč bez DPH – denní tisk
 • v roce 2019: 18 275,- Kč bez DPH – inzerce
 • v roce 2019: 4 551,98 Kč bez DPH – denní tisk
 • v roce 2020: 28 275,- Kč bez DPH – inzerce
 • v roce 2020: 373,80 Kč bez DPH – denní tisk

Odpovězeno: 11.2.2021


Žádost:

Kdo provádí údržbu vodního toku "Výšina" IDVT 10209550 a propustku DN600 pro daný vodní tok, kdo je za daný propustek zodpovědný?

Informace:

Vodní tok ani propustek není ve správě státního podniku Povodí Odry. Vodní tok Výšina spadá pod správu obce Dolní Lutyně. Kdo spravuje propustek nám není známo.

Odpovězeno: 30.3.2021


Žádost:

V kontextu ustálené judikatury příslušných soudů k neplatnosti pojistných smluv životního pojištění společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (dále jen Pojišťovna), Vás podle zákona č. 106/1999 Sb. zákona o svobodném přistupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

85. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.

86. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší organizace s Pojišťovnou, nikoli s jinými pojišťovnami):

 1. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021?
 2. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021?
 3. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.
 4. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.

Informace:

Ad 85.  ANO

Ad 86. a.  180 příspěvků

Ad 86. b.  400,- Kč

Ad 86. c.  NE

Ad 86. d.  ANO

Odpovězeno: 12.11.2021