Obsah

Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu
1. Popis charakteru přírodních podmínek a využití území v oblasti povodí
  
1.1.Vymezení oblasti povodí a jeho částí
1.2.Geomorfologické poměry
1.3.Geologické a hydrogeologické poměry
1.4.Pedologické poměry
1.5.Lesní poměry
   
1.6.Klimatické poměry
                   
1.7.Sídelní struktura
     
1.8.Hospodářské využití území
  
1.9.Využití plochy povodí
1.10.Kulturně historické a technické památky
 
1.11.Chráněná území ochrany přírody
2. Analýza charakteristik oblasti povodí
  
2.1.Povrchové vody
2.1.1.Charakterizace typů útvarů povrchových vod
2.1.2.Typově specifické referenční podmínky a maximální ekologický potenciál
2.1.3.Referenční síť pro typy vodních útvarů odpovídajících velmi dobrému ekologickému stavu
2.1.4.Vymezení útvarů povrchových vod
         
2.1.5.Určení umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod
   
2.2.Podzemní vody
2.2.1.Výchozí charakterizace
2.2.2.Vymezení útvarů podzemních vod
 
2.2.3.Popis útvarů podzemních vod
       
2.2.4.Všeobecný charakter nadložních vrstev
     
2.2.5.Útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy
3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
  
3.1.Povrchové vody
3.1.1.Vlivy na útvary povrchových vod
3.1.1.1.Významné bodové zdroje znečištění
           
3.1.1.2.Významné plošné zdroje znečištění v oblasti povodí Odry
           
3.1.1.3.Významné odběry vody
   
3.1.1.4.Významné regulace odtoku vody
     
3.1.1.5.Významné morfologické úpravy
     
3.1.1.6.Další významné vlivy
   
3.1.1.7.Odhad způsobů užívání území
   
3.1.2.Posouzení dopadů významných vlivů na útvary povrchových vod
         
3.1.3.Určení rizikových útvarů povrchových vod
   
3.1.4.Nejistoty a chybějící data
3.1.5.Doporučení pro situační monitoring
3.2.Podzemní vody
3.2.1.Vlivy na útvary podzemních vod
3.2.1.1.Plošné zdroje znečištění
       
3.2.1.2.Bodové zdroje znečištění
 
3.2.1.3.Odběry vody
   
3.2.1.4.Umělé doplňování
3.2.1.5.Další významné vlivy
 
3.2.2.Posouzení dopadů lidské činnosti na podzemní vody
3.2.2.1.Hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu
   
3.2.2.2.Hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu
       
3.2.3.Další charakterizace rizikových útvarů podzemních vod
3.2.4.Určení rizikových útvarů podzemních vod
   
3.2.5.Posouzení dopadů změn úrovně hladin podzemních vod
 
3.2.6.Posouzení vlivu znečištění na jakost podzemních vod
 
3.2.7.Nejistoty a chybějící data
3.2.8.Doporučení pro monitoring
4. Ekonomická analýza užívání vody
  
4.1.Hospodářský význam užívání vody v oblasti povodí
4.1.1.Přehled ukazatelů
     
4.1.2.Zhodnocení významu hlavních druhů užívání vody v oblasti povodí
 
4.2.Prognóza trendů do roku 2015, základní scénář
4.2.1.Prognóza trendů vývoje klíčových hnacích sil na národní úrovni
4.2.2.Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na národní úrovni
 
4.2.3.Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na úrovni oblasti povodí
 
4.2.4.Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí
 
4.3.Analýza návratnosti nákladů
4.3.1.Finanční toky mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb - národní úroveň
4.3.2.Analýza nákladů na vodohospodářské služby -- úroveň oblasti povodí
 
4.3.3.Analýza příjmů za vodohospodářské služby -- úroveň oblasti povodí
 
4.3.4.Posouzení návratnosti nákladů na VHS -- úroveň oblasti povodí
 
4.3.5.Příprava na analýzu efektivnosti nákladů -- úroveň oblasti povodí/centrální úroveň
5. Registr chráněných území
  
5.1.Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu
 
5.2.Území vyhrazená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí
5.3.Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání
 
5.4.Území citlivá na živiny
 
5.5.Území vyhrazená pro ochranu stanovišť nebo druhů